Kategorie:

Newsletter:

Tagi:

Regulamin

 

Sklep www.shop.zanetapawlak.com (dalej: Sklep) prowadzony jest przez:

N.F.P. Andrzej Klogie Nip: PL1132251343, Regon: 140107198

email: info@zanetapawlak.com tel. 22/ 349 90 33

wpisany do ewidencji działalności gospodarczej pod nr 405494

ul. Stawki 4a 00-193 Warszawa

 

zwanego dalej w skrócie: „Sprzedawcą

 

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego , zwanego dalej „Sklepem”, w szczególności zasady zawierania za pośrednictwem Sklepu internetowego umów sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu, zasady wykonywania tych umów oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

 

 

 

Definicje

 • Użytkownik - osoba fizyczna, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu, w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienie za pośrednictwem Sklepu.

 • Konsument - Użytkownik będący osobą fizyczną, dokonującą za pośrednictwem Sklepu czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności która składa zamówienie w Sklepie internetowym.

 • Konto Użytkownika – zbiór zasobów i uprawnień Użytkownika dostępnych na podstronie Sklepu. Dostęp do konta ma tylko Użytkownik i właściciel Sklepu. Konto Użytkownika umożliwia m.in. śledzenie statusu zamówienia oraz historii zamówień, branie udziału w programie lojalnościowym.

 • Koszyk – funkcjonalność Sklepu, gdzie Użytkownik precyzuje szczegóły zamówienia m.in. adres i sposób dostawy, sposób płatności, ilość wybranego towaru. Dostęp do Koszyka mają zarówno zarejestrowani Użytkownicy, jak i Użytkownicy bez Konta.

 • Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika, złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego określające rodzaj i ilość towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia, sposób zapłaty, sposób dostarczenia towaru, miejsce wydania towaru oraz dane Użytkownika, stanowiące złożenie przez Użytkownika oferty zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego towarów będących przedmiotem zamówienia.

 • Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 1 Rejestracja Użytkownika

 1. Sprzedawca świadczy drogą elektroniczną usługi w zakresie umożliwienia Użytkownikom założenie i korzystanie z Konta Użytkownika na stronie internetowej Sklepu.

 2. Rejestracja Użytkownika jest dobrowolna i nieodpłatna;

 3. Rejestracja Użytkownika (założenia konta Użytkownika) dokonywana jest po podaniu imienia i nazwiska, pełnego adresu zamieszkania (stałego lub tymczasowego), adresu e-mail, numeru telefonu kontaktowego oraz nazwy przy pomocy której Użytkownik zamierza się logować się do Sklepu. W celu rejestracji konieczne jest także zaakceptowanie Regulaminu Sklepu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Użytkownika.

 4. Hasło zostanie wygenerowane automatycznie oraz wysłane na wskazany podczas rejestracji adres e-mail.

 5. W celu prawidłowego korzystania ze witryny Sklepu wymagane jest: połączenie z siecią Internet, urządzenie pozwalające na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów (przeglądarka internetowa) oraz adres e-mail.

 6. Sklep może kontaktować się z Użytkownikiem:

  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej, na wskazany przez Użytkownika adres e-mail lub

  2. telefonicznie na wskazany przez Użytkownika numer.

§ 2 Informacje o towarach

 1. Informacje o towarach dostępnych w asortymencie Sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

 2. Ceny towarów wskazanych na stronach internetowych Sklepu:

a) zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;

b) nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Użytkownika, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy towarów przez Użytkownika. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena towarów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Użytkownika.

  1. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach towarów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

§ 3 Przebieg transakcji

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę 7 dniu w tygodniu.

 2. Zamówienia realizowane są maksymalnie w ciągu 5 dni roboczych. Po wcześniejszym uzgodnieniu, jest możliwość wyboru późniejszego czasu dostawy oraz ozdobnego opakowania przesyłki i wysłania go pod wskazany adres jako prezent.

 3. Dokonanie zakupu potwierdzone jest paragonem fiskalnym lub fakturą VAT, wystawianą na życzenie Użytkownika.

 4. Użytkownik ma do wyboru dwie formy płatności:

  1. z góry przelewem bankowym

  2. za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

 5. Dostawa odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej za pomocą przesyłek priorytetowych. Po wcześniejszym ustaleniu istnieje również możliwość dostawy kurierem, pod warunkiem akceptacji przez Użytkownika związanych z tym kosztów.

 6. Bezpośrednio przed złożeniem zamówienia przez Użytkownika, będącego Konsumentem, Sprzedawca dostarczy Użytkownikowi informacji, o:

  1. rodzaju zamówionego towaru, jego ilości i głównych cechach;

  2. sposobie porozumiewania się z Konsumentem;

  3. łącznej cenie zamawianego towaru wraz z podatkami, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach,

  4. sposobie i terminie zapłaty;

  5. sposobie i terminie realizacji zamówienia.

 7. Z chwilą naciśnięcia przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” zostaje złożone zamówienie.

 8. Złożenie zamówienia przez Użytkownika oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży zamówionego towaru.

 9. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Użytkownika wskazany w koncie Użytkownika wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 8 powyżej.

 10. Wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia złożonego przez Użytkownika, będącego Konsumentem będzie zawierała informacje o:

 1. rodzaju zamówionego towaru i jego ilości;

 2. sposobie porozumiewania się Sprzedawcy z Konsumentem;

 3. danych identyfikujących Sprzedawcę, w szczególności nazwę, NIP, REGON, organ, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także o numerze, pod którym został zarejestrowany Sprzedawca; adresie Sprzedawcy, adresie poczty elektronicznej oraz numerach telefonu lub faksu jeżeli są dostępne, pod którymi Konsument może szybko i efektywnie kontaktować się ze Sprzedawcą;

 4. adresie, pod którym konsument może składać reklamacje, jeżeli jest inny niż adres Sprzedawcy;

 5. łącznej cenie zamówionego towaru wraz z podatkami, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach,

 6. sposobie i terminie zapłaty;

 7. sposobie i terminie spełnienia realizacji zamówienia;

 8. stosowanej przez Sprzedawcę procedurze rozpatrywania reklamacji;

 9. sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumentach, a także wzorze formularza odstąpienia od umowy, zawartym w załączniku nr 2 do tej ustawy;

 10. kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi konsument; w odniesieniu do umów zawieranych na odległość – kosztach zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą;

 11. braku prawa odstąpienia od umowy:

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

oraz innych wymienionych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

 1. obowiązku Sprzedawcy dostarczenia rzeczy bez wad;

 2. istnieniu i treści gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposobie ich realizacji.

 1. Jeżeli okaże się, żerealizacja zamówienia nie jest możliwa na adres poczty elektronicznej Użytkownika wskazany w koncie Użytkownika wysłana zostanie wiadomość elektroniczna o nieprzyjęciu zamówienia do realizacji, co jest jednoznaczne z niezawarciem umowy sprzedaży zamówionego towaru.

 2. Sklep zastrzega sobie prawo do kontaktu telefonicznego z Użytkownikiem, który wybrał opcję płatności za pobraniem, w celu potwierdzenia złożenia zamówienia. Brak możliwości kontaktu z Użytkownikiem w terminie siedmiu dni od daty zakupu upoważnia Sklep do anulowania złożonego zamówienia.

 3. W przypadku wyboru płatności przelewem, Użytkownik zobowiązuje się dokonać płatności w nieprzekraczalnym terminie siedmiu dni od daty złożenia zamówienia.

 4. Za moment zapłaty przyjmuje się dzień uznania konta bankowego Sklepu.

 5. Brak wpłaty na koncie bankowym Sklepu po wskazanym okresie poczytany będzie za rezygnację Użytkownika z zawarcia umowy.

 6. Jeśli, po złożeniu przez Użytkownika zamówienia obejmującego kilka towarów, okaże się, że realizacja części zamówienia nie będzie możliwa lub nie będzie możliwa w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sklep niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Użytkownika. W takim przypadku Użytkownik ma prawo anulować zamówienie w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie lub anulować złożone zamówienie w całości, informując o tym Sklep.

 7. W przypadku gdy Użytkownik dokonał zapłaty za towar z góry, Sklep zwróci mu zapłaconą cenę lub jej odpowiednią część, w razie, gdy zamówienie zostanie zrealizowane w części.

 8. Sklep ma prawo do usunięcia konta Użytkownika w przypadkach dokonywania przez niego zamówień i nie uiszczania opłaty albo w przypadku nie odbierania przesyłek listowych płatnych za pobraniem. O fakcie usunięcia konta i odstąpienia od realizacji zamówienia Użytkownik zostanie poinformowany.

 9. Użytkownik nie może anulować zamówienia, które już zostało wysłane.

§ 4 Prawa i obowiązki Użytkownika

 1. Użytkownik, będący osobą fizyczną musi mieć ukończone 18 lat. W przypadku osób fizycznych, które nie ukończyły 13 roku życia do rejestracji i dokonywania zamówień, wymagana jest każdorazowa zgoda ich przedstawicieli ustawowych, chyba że posiadają one pełną zdolność do czynności prawnych.

 2. Użytkownik jest obowiązany utrzymywać swoje hasło w tajemnicy, a Sprzedawca nie odpowiada za ewentualne szkody wyrządzone w związku z jego udostępnieniem przez Użytkownika hasła osobom nieuprawnionym.

 3. Użytkownik jest odpowiedzialny za każde działania pod swoją nazwą Użytkownika.

 4. Użytkownik nie może naruszać prawa, prowadzić działań nielegalnych lub działać na szkodę Sklepu i innych jego Użytkowników.

 5. Nieprzestrzeganie postanowień regulaminu może skutkować usunięciem konta Użytkownika.

§ 5 Prawa i obowiązki Sprzedawcy

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do modyfikacji lub wyłączenia strony internetowej w dowolnym czasie i bez uprzedniego informowania Użytkowników.

 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Wszelkie zmiany obowiązują od chwili ich wprowadzenia w stosunku do zamówień nowych (złożonych po dokonaniu zmian). Zamówienia, których realizacja rozpoczęła się przed wprowadzaniem zmian zakończone będą na warunkach obowiązujących w chwili składania tych Zamówień.

 3. Wszystkie pliki, teksty, zdjęcia lub elementy graficzne zawarte na stronie Sklepu są chronione prawami autorskimi i nie mogą być wykorzystane bez pisemnej zgody właściciela. Reprodukowanie, odtwarzanie lub modyfikacja materiałów zawartych na stronach Sklepu jest zabroniona.

 4. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia zamówionych rzeczy bez wad.

 

§ 6 Wymiana towaru

 1. Jeżeli nie trafiłaś w rozmiar, Sklep może wymienić towar na taki sam fason lub podobny (po wcześniejszym uzgodnieniu) w odpowiednim rozmiarze. Wymiana towaru możliwa jest w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki. Należy w tym czasie nas poinformować i odesłać towar.

 2. Towar może być wymieniony jedynie gdy jest kompletny, nie nosi śladów użytkowania, jest w oryginalnym opakowaniu oraz posiada metki i oryginalne wszywki. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dokument potwierdzający zakup.

 3. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 4. Przy wymianie towaru na inny koszty przesyłki towaru pokrywa Użytkownik.

 

§ 7 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Użytkownik będący Konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Sklepu umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 2. Konsument może odstąpić od umowy informując Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia na przykład przez wysłanie pisma pocztą na adres Sklepu lub składając oświadczenie w wiadomości e-mail.

 3. Pouczenie Konsumenta o prawie odstąpienia od umowy oraz Wzór formularza odstąpienia od umowy stanowią Załączniki do niniejszego Regulaminu.

 4. Sklep niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy zwróci Konsumentowi dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do Konsumenta.

 5. Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 6. Jeżeli Sklep nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 7. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 8. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz do Sklepu lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sklep do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sklep zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

 9. Jeżeli rzecz dostarczono Konsumentowi do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy, Sklep jest zobowiązany do odebrania rzeczy na swój koszt, gdy ze względu na charakter rzeczy nie można jej odesłać w zwykły sposób pocztą.

 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 11. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

oraz innych wymienionych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 1. Sklep niezwłocznie potwierdza Konsumentowi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 

 

§ 8 Rozpatrywanie reklamacji

   1. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Konsumenta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową. Konsument ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu danego towaru przez Spółkę.

   2. Sprzedawca w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

   3. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę Konsument powinien dostarczyć reklamowany towar wraz z dowodem jego zakupu i opisem reklamacji na adres Sprzedawcy.

   4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Konsumenta – Sprzedawca niezwłocznie wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Konsumenta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany towaru, usunięcia wady towaru lub obniżenia ceny Sprzedawca zwróci Konsumentowi niezwłocznie należności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

   5. Użytkownik nie będący Konsumentem ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne towarów ogranicza się do kwoty, jaką Użytkownik zapłacił Sprzedawcy za nabycie danego towaru.

§ 9 Dane osobowe


1. Sprzedawca, jako administrator, przetwarza dane osobowe Użytkownika z zachowaniem zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.). Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych, możliwość ich poprawienia, a także prawo domagania się usunięcia danych z systemu Sklepu.


2. Administratorem danych osobowych, przetwarzanych w związku z podjętymi przez Użytkownika czynnościami zmierzającymi do zawarcia Umowy sprzedaży oraz w związku z jej realizacją, jest Sprzedawca tj. przez: Andrzej Kogie, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą N.F.P. Andrzej Klogie z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-193.) przy ul. Stawki 4a, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra ds. Gospodarki pod numerem NIP: PL 1132251343, REGON 140107198.


3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w ustawie
o ochronie danych osobowych.


4. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta w Sklepie oraz w procesie korzystania ze Sklepu, w tym dokonywania zakupów w Sklepie. Udostępnienie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, a ich przetwarzania następuje w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży. Brak zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Spółkę usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Użytkownika zakupów w Sklepie.


5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między Użytkownikiem i Sprzedawcą, jak również ze względu na właściwość umowy sprzedaży.


6. Zakres przetwarzanych danych obejmuje w szczególności następujące dane osobowe Użytkownika: a) nazwiska i imiona b) numer telefonu c) adres poczty elektronicznej e-mail d) adres do wysyłki e) Numer Identyfikacji Podatkowej.


7. Sprzedawca zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.


8. Użytkownikowi przysługuje prawo: a) dostępu do swoich danych osobowych przekazanych Sprzedawcy, prawo dokonywania uzupełnienia, korekt oraz aktualizacji treści danych w drodze komunikacji ze Sprzedawcą b) żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia c) sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.


9. Dane osobowe mogą być udostępnione osobom trzecim wyłącznie na podstawie właściwych przepisów prawa lub za zgodą Użytkownika.

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu. Każdy zarejestrowany Użytkownik zostanie powiadomiony o takiej zmianie. W przypadku odmowy akceptacji nowych warunków przez Użytkownika, może on usunąć swoje konto ze Sklepu, z zastrzeżeniem że rozpoczęte przed zmianą Regulaminu transakcje będą prowadzone do ich zakończenia na dotychczasowych zasadach.

 2. Jeżeli jedno z postanowień niniejszego Regulaminu uznane zostanie za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

 3. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy prawa, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, a w przypadku konsumentów także ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie ograniczają, ani nie wyłączają jakichkolwiek praw Konsumentów wynikających z przepisów prawa.

 4. Złożenie zamówienia w Sklepie jest równoznaczne z zapoznaniem się oraz zaakceptowaniem postanowień tego Regulaminu.

 5. Załącznikami do Regulaminu są: Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy które stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu oraz wzór formularza odstąpienia od umowy, który stanowi  załącznik nr 2 do Regulaminu, które dotyczą prawa odstąpienia przysługującego Użytkownikom, będącym Konsumentami.

 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 r. i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia.  

 

 

 

Załącznik nr 1: Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (N.F.P. Andrzej Klogie email: info@zanetapawlak.com tel. tel. 22/ 487 86 91) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. FAKULTATYWNE: Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej [www.shop.zanetapawlak.com]. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.  Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni na adres: [ N.F.P. Andrzej Klogie ul.Stawki 4a 00-193 Warszawa]

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

 

 

Załącznik nr 2: Wzór formularza odstąpienia od umowy

 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

[N.F.P. Andrzej Klogie ul.Stawki 4a 00-193 Warszawa email: info@zanetapawlak.com tel. tel. 22/ 487 86 91]

Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym (*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów (*)/o świadczenie następującej usługi (*)

Lp.

Nazwa

Rozmiar/kolor

Ilość

Cena jednostkowa brutto

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 


Data zawarcia umowy (*)/odbioru (*)   
                                                                

     data

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)                                                                                                   

     Imię i nazwisko

Adres konsumenta(-ów)                                                                                                                  

     Adres
                                                                          

                                                                                                Podpis konsumenta(-ów)

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data:                                                                 

(*) Niepotrzebne skreślić.Przetwarzanie danych osobowych

 

Szanowni Państwo,
niniejszym informujemy, że w związku z Państwa aktywnością w sklepie internetowym pod adresem
gift2u.com.pl związaną z rejestracją konta, subskrypcją newslettera lub dokonanym zakupem właściciel ww.
sklepu internetowego przetwarza Państwa dane osobowe.
Administratorem danych osobowych jest Andrzej Klogie prowadzący działalność gospodarczą pod firmą N.F.P.
Andrzej Klogie, z siedzibą w Warszawie, ul. Kickiego 17/3, 04-390 Warszawa, email:
shop@zanetapawlak.com tel.: 22 349 90 33.
W związku z przyjęciem przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej w dniu 7 kwietnia 2016 r.
rozporządzenia (nr 2016/679) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”)
pragniemy dopełnić obowiązku informacyjnego, o którym mowa w ww. rozporządzeniu informując Państwa o tym,
że:
Państwa dane osobowe przetwarzane są w związku z:
1) koniecznością realizacji umów zawartych przez Państwa z Administratorem, jak również podjętymi
działaniami przed zawarciem powołanych umów na Państwa żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
2) koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
3) Państwa zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, w tym wysyłania informacji
handlowej (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
4) prawnie uzasadnionym interesem Administratora, w celu marketingu produktów i usług własnych, a także
zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
Państwa dane osobowe są przetwarzane przez okres:
1) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy,
2) posprzedażowej obsługi umowy (rozpatrywanie reklamacji),
3) wywiązania się z obowiązku prawnego nałożonego na Administratora (wynikającego np. z przepisów o
rachunkowości i przepisów podatkowych),
4) do wniesienia sprzeciwu, w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są do celów marketingowych na
podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora,
5) do cofnięcia zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie uprzednio udzielonej zgody, bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Do kategorii odbiorców danych osobowych należą: instytucje finansowe, agenci handlowi, operatorzy pocztowi,
kurierzy, podmioty świadczące usługi hostingowe/serwera i podmioty z branży informatycznej, podmioty
świadczące usługi prawne i w zakresie dochodzenia należności.
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:
1) żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,
2) żądania od Administratora sprostowania danych osobowych,
3) żądania od Administratora usunięcia danych osobowych,
4) żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
6) przenoszenia danych osobowych,
7) wniesienia skargi do organu nadzorczego,
8) prawo do cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.
Jednocześnie pragniemy poinformować, że Administrator – zgodnie z obowiązującymi przepisami - zapewnia
wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych, aby zapobiec ich przypadkowym
czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy
dostępem.